Ciència oberta i Horizon Europe

Figura 1. Elements que conformen la ciència oberta. Font: UNESCO, 2021.

Què és la Ciència Oberta?

La CRUE defineix Open Science o ciència oberta com una nova forma d'aproximació col·laborativa, transparent accessible a la recerca, que implica un canvi estructural en la manera de concebre la recerca i la difusió dels seus resultats. Es caracteritza per l'obertura no sols de les publicacions (el que tradicionalment es coneix com a Open Access), sinó també de les dades de recerca, les metodologies, els processos, així com per la implicació de la ciutadania en un entorn de recerca i innovació responsables. En altres paraules, es tracta de fer els resultats de la recerca finançada amb fons públics accessibles en format digital per a la comunitat científica que els produeix, així com per a la societat en general que els finança, potenciant la reproductibilitat de la ciència i la reutilització dels resultats.

Com aplicar la Ciència Oberta?

La Comissió Europea, a l'Open Science Policy Platform Recommendations, ofereix unes recomanacions generals estructurades al voltant de vuit eixos que han de permetre el desplegament de la ciència oberta a la Unió Europea. Aquests eixos són:

 • Recompenses i incentius

 • Indicadors de recerca i mètriques de nova generació

 • Futur de la comunicació acadèmica

 • Núvol europeu de ciència oberta

 • Dades FAIR (fàcils de localitzar, accessibles, interoperables i reutilitzables)

 • Integritat de la recerca

 • Habilitats i educació o Ciència ciutadana

Què és Horizon Europe?

Des del gener de 2021, Horizon Europe és el programa de finançament de la recerca i la innovació que va substituir Horizon 2020. Aquest programa s'allargarà fins al 2027 i comte amb 95,5 bilions d'euros. Els projectes que vulguin entrar sota el seu paraigua hauran de complir una sèrie de criteris i obligacions en cas de voler obtenir finançament. La política de ciència oberta continuarà desenvolupant-se sota aquest programa amb l'objectiu d'implantar-se plenament, englobant l'accés obert, les dades obertes i la participació de la ciutadania. Tan és així, que a partir d'ara serà obligatori dur a terme una gestió de dades responsable i incloure el pla de gestió de dades (DMP) des del moment de la proposta.

Estratègia catalana de Ciència Oberta

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és un acord de país que ha estat aprovat per unanimitat dels 78 representants de les universitats, els centres de recerca, l'estudiantat, els sindicats, el món empresarial, l'àmbit territorial i tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, durant el Plenari del Pacte celebrat el maig del 2020. Dels set grups de treball que participaven del pacte, el número sis, Infraestructures de suport a la recerca, va redactar l'estratègia catalana per la ciència oberta.

D’acord amb les recomanacions de la Comissió Europea i els fulls de ruta implementats en alguns països del nostre entorn, l’estratègia catalana de ciència oberta s’hauria de vertebrar entorn dels eixos següents:

 1. Accés obert a les publicacions científiques: Totes les publicacions del sistema català de recerca producte d’activitats finançades amb fons públics s’hauran de trobar en accés obert immediat des d’una plataforma de publicació, un repositori, una revista o un llibre.

 2. Gestió de les dades de recerca, cap a les FAIR data: Les dades generades en el sistema català de recerca hauran de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables.

 3. Infraestructures per a la ciència oberta: Millorar les infraestructures existents (com ara el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, CSUC) i crear-ne de noves a fi d’integrar els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l’ecosistema europeu de l’EOSC (European Open Science Cloud).

 4. Capacitats i competències: Garantir que qualsevol persona del sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.

 5. Incentius i recompenses: Tenir un sistema d’incentius i recompenses basat no tan sols en la publicació de resultats, sinó també en les activitats que es duguin a terme al llarg del cicle de la recerca i que estiguin destinades a promoure els principis de la ciència oberta.

 6. Coneixement obert i societat: Fomentar la participació de la societat en la recerca i la innovació des de l’inici dels processos d’R+D+I.

Recursos que t'ofereix la Biblioteca

 • Arxiu Digital UIC Barcelona: L'Arxiu Digital UIC és el repositori institucional de documents en accés obert de la Universitat Internacional de Catalunya. Recopila, difon, preserva i millora la visibilitat del patrimoni documental i la producció intel·lectual i científica de UIC Barcelona.

 • eiNa DMP: Aquesta eina us ajuda a crear, revisar i compartir plans de gestió de dades que compleixin els requisits institucionals i dels finançadors. Uneix-te al nombre creixent d'investigadors que han adoptat eiNa DMP i compleix amb la normativa de Horizon Europe.

 • CORA.Repositori de Dades de Recerca: L'RDR és un repositori de dades federat i multidisciplinar que permet a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats que fan recerca la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l'EOSC.


Bibliografia i llocs web d'interès