Avís legal

La Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (d’ara endavant, UIC Barcelona), és una fundació privada de nacionalitat espanyola, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada al carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona, amb CIF G-61737409, número de telèfon 0034 932 541 800 i número de fax 0034 934 677 275. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.898.

El lloc web és propietat de UIC Barcelona.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació de totes les condicions que inclou aquest avís legal. El fet d’accedir al web i utilitzar els materials que conté implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense cap reserva, les condicions següents:

1. Condicions d’ús

1.1. El lloc web conté material preparat pel Servei de Biblioteca i Documentació de UIC Barcelona amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que és possible que aquest material no reflecteixi l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material es pot modificar, desenvolupar o actualitzar sense que el Servei de Biblioteca i Documentació ho hagi de notificar prèviament.

1.2. El material que conté el lloc web té la finalitat de donar a conèixer informació relativa a la bibliometria i l'activitat científica i de recerca en l'àmbit universitari. UIC Barcelona treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen compleixin la integritat, la veracitat, l’actualització, l’accessibilitat i la usabilitat necessàries. En aquest sentit, en consultar el lloc web s’ha de tenir present la data d’actualització que hi consta en cada cas. La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que s’han de publicar en diaris, butlletins oficials o en el sistema que aquesta universitat determini.

1.3. Els enllaços que conté el lloc web poden portar l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions que estiguin gestionats per tercers, sobre els quals UIC Barcelona no exerceix cap tipus de control. UIC Barcelona no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i accedir-hi a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que UIC Barcelona en recomani o n’aprovi el contingut.

En relació amb les imatges que apareixen en el lloc web, el Servei de Biblioteca i Documentació de UIC Barcelona les publica respectant el dret d'autor. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament a fi de compondre arxius o vídeos gràfics elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat del Servei de Biblioteca i Documentació de UIC Barcelona. En cap cas no es faran servir amb altres finalitats.

1.4. UIC Barcelona té implementades les mesures de seguretat adequades per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maligne. L’accés segur al lloc web es fa mitjançant el protocol HTTPS.

1.5. El Servei de Biblioteca i Documentació de UIC Barcelona facilita, des del seu lloc web, un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Instagram, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer les xarxes socials en què és present. Una vegada que s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials, l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

2. Limitació de responsabilitat

2.1. Qui utilitza el web ho fa a compte i risc seu. UIC Barcelona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar el contingut del seu web o altres als quals es pugui accedir a través d’aquest. UIC Barcelona tampoc no es pot considerar responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del web ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

2.2. UIC Barcelona no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, UIC Barcelona no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3. Protecció de dades

3.1. Dades recollides mitjançant formularis

  1. El lloc web de UIC Barcelona conté diferents formularis amb què es poden recollir dades de caràcter personal. Tots aquests formularis contenen les clàusules d’informació respectives que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.

  2. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les dades de caràcter personal. A aquest efecte es tindrà en compte el que s’indica en cada clàusula.

  3. En qualsevol cas, UIC Barcelona només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per complir les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

  4. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas dels menors d’edat, només els menors de més de 14 anys podran proporcionar dades de caràcter personal sense el consentiment dels pares o tutors. En el cas dels menors de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors. UIC Barcelona no assumirà cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal que facilitin els menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors.

3.2. Dades de transmissió

Les dades de transmissió són implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de UIC Barcelona només es tractaran amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

4. Propietat intel·lectual

Aquesta institució s’esforça perquè tots els recursos d'aquest lloc web estiguin disponibles per a la seva reutilització. En aquest sentit, totes les metadades es publiquen sense restriccions de reutilització i sota les condicions de la llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). No obstant això, si reutilitzeu informació publicada al blog cal citar-ne l’origen i no desnaturalitzar-ne el sentit.

5. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació d’aquest avís legal, UIC Barcelona i l’usuari es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.