On publicar: criteris per triar la revista adequada

L’objectiu d’aquest post és oferir a l’investigador unes pautes per triar correctament la revista on publicar seguint uns criteris de qualitat, impacte, accés i visibilitat per obtenir una millor difusió de la producció científica. 

1. Agències d’avaluació i acreditacions 

En el cas de Catalunya ens hem de fixar en els requisits de les agències AQU i ANECA per obtenir una valoració positiva en les seves avaluacions. És molt recomanable consultar els criteris de l’àmbit científic que correspongui, ja que els criteris difereixen. Posem per exemple els camps de la Medicina i el Dret. 

2. Cobertura temàtica i línia editorial 

Un cop tenim el manuscrit, podem revisar a on estan publicats els papers que citem al nostre treball. També és important tenir ben identificades les paraules clau, així com els treballs i investigadors més importants del teu camp d’investigació. D’aquesta manera sempre podem consultar les revistes on han publicat els seus treballs.

3. Presència en bases de dades de prestigi: Web of Science i Scopus 

És molt important que estiguin indexades en una d’aquestes bases de dades. També és cert que hi ha recerques molt més locals que no es publicaran en revistes d’àmbit mundial. En aquests casos, existeixen altres índexs de classificació que demostren la qualitat científica de la revista.

Les eines Journal Citation Reports (JCR), de Web of Science, i el Scimago Journal Rank (SJR), de Scopus, ens permet descarregar i consultar llistats de revistes en funció de les seves categories juntament amb els seus factors d’impacte i quartils.

A més, el JCR ha afegit una nova funcionalitat que ens permet comparar els registres de fins a 4 revistes simultàniament.

4. Cercadors de revistes 

En el post anterior vam veure com a través del Master Journal List de la WoS podem fer una cerca per trobar les revistes que més poden adequar-se a la nostra publicació en funció de les keywords i l’abstract.

Com en el cas de la WoS, altres editorials ofereixen el mateix servei. És el cas de:


Directory of Open Access Journals també ofereix una eina similar, és l’Open Journal Matcher, que amb l’abstract recupera les 5 revistes amb més similituds que formen part de DOAJ.

5. Informació rellevant de la revista 

Normalment, a la pàgina oficial de la revista han d'aparèixer clarament una sèrie de qüestions:


També podem obtenir informació relativa a la revista a través d’altres bases de dades. És el cas de DOAJ, Miar, Redalyc, Redib, Latindex, Sherpa/Romeo o Dulcinea. Miar ens ofereix informació sobre totes les bases de dades i índex de qualitat reconeguts on es troba indexada la revista. Sherpa/Romeo i Dulcinea són eines específiques per consultar la política d’accés obert de la revista o l’editorial. Les altres bases de dades, a part de ser indicis de qualitat, també ens ofereixen informació sobre la política editorial i dona resposta a gran part de les preguntes anteriors.

Bibliografia i llocs web d'interès