Beques

Ajuts predoctorals en recerca biomèdica

Termini: 01/06/2024Convoca: Fundació Boehringer IngelheimComunicar interès a vrecerca@uic.es 

Objecte


Els ajuts de la Fundació Boehringer Ingelheim financen contractes predoctorals per a personal jove investigador excel·lent, per realitzar una tesis de recerca bàsica en l’àmbit de la biomedicina en un laboratori europeu. Beneficiaris
Dotació i duració


La quantia de l’ajut variarà segons el país on es durà a terme la recerca i de la situació familiar del personal investigador.

La durada inicial de l’ajut és de 2 anys amb possibilitat d’extensió de fins a 18 mesos addicionals.

Les sol·licituds es poden presentar anualment: 1 de febrer, 1 de juny i 1 d’octubre.

+info: Web convocatòria, FAQs, Sol·licituds

Ayudas para contratos para la formación de doctores y doctoras en empresas y otras entidades (Doctorados Industriales) 2024

Termini: 23/04/2024 - 04/06/2024 Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de InvestigaciónComunicar interès a: vrecerca@uic.es

Objeto


Promover la realización de proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental, en los que se enmarque una tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal investigador desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores e investigadoras y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo.

El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en la entidad solicitante o en colaboración con otra entidad, pública o privada.


Beneficiarios


Podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las Jóvenes Empresas Innovadoras, y las entidades privadas sin ánimo de lucro y administraciones públicas que en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social no tengan la I+D+i entre sus fines ni como actividad a desarrollar, que deberán poder desarrollar un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental destinado a la transferencia de conocimiento.


Todas ellas han de estar válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en España y capacidad de contratación laboral. 


Costes y Gastos

Las ayudas comprenderán los siguientes conceptos financiables: a) Gastos derivados de la contratación de la persona seleccionada. 

El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda será de 30.000 euros.


b) Gastos de movilidad. 

Se otorgará una única ayuda de 5.500 euros por cada persona contratada.


c) Otros gastos de ejecución del proyecto. 

Se otorgará una ayuda en función del presupuesto solicitado para otros gastos de ejecución y la intensidad de ayuda, con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Se otorgará una única ayuda de 1.500 euros por cada persona contratada, para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado - tutela académica y créditos formativos - en una universidad española, pública o privada, correspondientes a los cursos en los que esté matriculada durante la vigencia de la ayuda para la contratación. Duración


Ayudas de una duración de 4 años.


+info: Página web, Bases, Convocatoria

Ajuts a Doctorats industrials (DI-2024)

Termini: 12/03/2024 - 10/12/2024 Convoca: Departament de Recerca i Universitats / AGAURComunicar interès a: vrecerca@uic.es

Objecte

Ajuts a empreses, entitats i organismes de recerca per al desenvolupament de projectes de doctorat industrial.


En els projectes DI han de participar com a mínim dues entitats, almenys una representant a l'entorn acadèmic i almenys una representant a l'entorn empresarial, que han d'haver signat un conveni de col·laboració per a dur a terme conjuntament el desenvolupament del projecte.


En els casos en què un centre de recerca, una fundació hospitalària o un centre tecnològic liderin el projecte, el conveni de col·laboració haurà d'estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on hagi de matricular-se de tutoria de tesi el candidat o la candidata. 


Beneficiaris


El director/a de tesi ha de ser membre d’un grup SGR vigent, investigador/a ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).a) En els projectes DI-COFINANÇATS, les empreses i entitats amb centre de treball a Catalunya. S'exclouen les entitats que poden participar com a entorn acadèmic, els centres adscrits de les universitats i les entitats pertanyents al sector públic de la Generalitat.

b) En els projectes DI-ESPECÍFICS, qualsevol empresa o entitat. Aquesta modalitat ha de ser la seleccionada en els següents casos:

• Quan la dedicació al projecte del doctorand o doctoranda sigui a temps parcial
• Quan el centre de treball de l’entorn empresarial estigui situat fora de Catalunya
• Quan l’entorn empresarial estigui representat per una entitat del sector públic de la Generalitat

Persones candidates incorporades a les sol·licituds, han d’estar en disposició en ser admeses en un programa de doctorat i han d’acreditar una nota mitjana de com a mínim 6,5 sobre 10 en els estudis que donin accés al doctorat (grau i màster o altres vies d’accés equivalents, ponderats en base al nombre de crèdits).


+info: Web