Històric de convocatòries UIC

Ayudas Joan Oró para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (FI 2024)

Termini: 20/09/2023 - 10/10/2023Convoca: AGAUR / Departament de Recerca i UniversitatsComunicar interès a vrecerca@uic.es

Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació.

Requisits de les persones candidates

a) Poden sol·licitar l’ajut de nova concessió les persones que, entre l’1 de gener de 2021 i la data d’inici del contracte, hagin finalitzat els estudis conduents al doctorat.

També poden participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis conduents al doctorat entre l’1 de gener de 2018 i la data d’inici del contracte si, després de finalitzar-los, s’han trobat en alguna d’aquestes situacions d’excepcionalitat:

b) En el moment d'iniciar el contracte,  han d’estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau universitari (de com a mínim 300 crèdits ECTS), màster universitari o un títol equivalent.

c) En el moment de presentar la sol·licitud, les persones candidates no poden haver gaudit en convocatòries anteriors de cap ajut per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) ni de cap ajut per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR). Tampoc poden haver gaudit de més de 6 mesos de cap altre contracte específic de personal investigador predoctoral en formació.

d) En el moment d'incroporar-se a l'entitat d'adscripció, les persones candidates han d'estar matriculades en un programa de doctorat d’una universitat del sistema universitari de Catalunya del curs acadèmic que estableixi la convocatòria corresponent.

e) No estar en possessió del títol de doctorat.

f) Disposar d’una nota mitjana mínimad’expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).

g) Cada persona candidata només pot constar com a tal en una sol·licitud.

Requisits directors o directores de tesi:

a) Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l’entitat d’adscripció de l’ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.

No compleixen aquest requisit el personal amb dedicació a temps parcial, el personal en situació d’excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.

b) Formar part d’un grup de recerca reconegut en el marc de la convocatòria d’ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021).

c) Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.

Els projectes de recerca, contractes o convenis esmentats han d’estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud.

No es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

d) Cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.


+ info: Bases de la convocatòria, Convocatòria, FAQs, Criteris de priorització, Llista provisional prioritzada, Llista prioritzada definitiva

Beques Predoctorals UIC 2023

Termini:  05/10/2023 - 03/11/2023Convoca: UIC BarcelonaComunicar interès a vrecerca@uic.es

És objecte d’aquesta convocatòria concedir contractes predoctorals de recerca per a la formació de personal investigador de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) amb fons propis de la Universitat.

Beneficiaris

Durada de l'ajut

La durada dels ajuts és de tres anys, improrrogables, comptats a partir de la data d’incorporació del personal investigador en formació.

Condicions

Dotació


+info: Formulari d'inscripció, Convocatòria 2023 i criteris, Call, Autorització del director, Autoritzación del director, Resolució llistat d'admesos/exclosos, Resolució provisional, Resolució definitiva

Contractes predoctorals de UIC Barcelona 2022

Termini: 03/10/2022 - 21/10/2022Convoca: Universitat Internacional de CatalunyaComunicar interès a vrecerca@uic.es

És objecte d’aquesta convocatòria concedir contractes predoctorals de recerca per a la formació de personal investigador de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) amb fons propis de la Universitat.

Beneficiaris

Durada de l'ajut

La durada dels ajuts és de tres anys, improrrogables, comptats a partir de la data d’incorporació del personal investigador en formació.

Condicions

Dotació
+ info: Convocatòria (català, castellà, anglès), Model autorització del director (català, castellà, anglès), Formulari de solicitud, Esmena de convocatòria (català, castellà, anglès), Resolució admesos/exclosos, Resolució provisional de llistat prioritzat, Resolució definitiva, Resolució actualitzada posterior a l'adjudicació d'ajudes FI d'AGAUR

Ayudas Joan Oró para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (FI 2023)

Termini: 11/11/2022 - 28/11/2022Convoca: AGAUR / Departament de Recerca i UniversitatsComunicar interès a vrecerca@uic.es

Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació.

Requisits de persones candidates

Excepcionalment, el termini establert a la convocatòria s'ampliarà tres anys si compleixen amb alguna de les situacions que consten a la convocatòria.

Requisits del director de tesis


+ info: Bases de la convocatòria, FAQs, Model Annex FI 2023, Guia Pla estratègic Horitzó Europa (àmbits i àrees), Criteris de priorització, Llista provisional prioritzada, Llista prioritzada definitiva, Resolució definitiva