Projectes

5ª ed. Componer saberes

Termini:  09/03/2023 - 27/04/2023Convoca: Carasso Daniel & NinaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Esta convocatoria busca impulsar iniciativas que, desde la sensibilidad artística y la investigación científica, aborden algún reto relacionado con la emergencia climática y la justicia social y que favorezcan espacios en los que dialoguen y participen artistas, investigadores de cualquier disciplina científica y la ciudadanía.

Agentes implicados en el proyecto

Para dar cuerpo a la colaboración entre artes, saberes y ciudadanía, se espera en el marco de esta convocatoria: 

Cuantía y duración

Los proyectos presentados en esta convocatoria podrán tener apoyo de la Fundación durante un periodo mínimo de seis meses y máximo de tres años, comprendiendo tanto las fases de análisis y diseño como de implementación del proyecto. La convocatoria está dirigida tanto a la creación de nuevos proyectos como a la consolidación de proyectos existentes. Los proyectos podrán naturalmente prolongarse por sus propios medios una vez agotada la financiación aportada por la Fundación.

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha asignado un total de 400.000 euros a esta convocatoria en España. Con estos fondos, su objetivo es apoyar el desarrollo de entre 5 y 10 iniciativas.


+ info: Bases de convocatoria

Healthcare of the Future

Termini:  14/03/2023 - 23/05/2023Convoca: Transforming Health and Care Systems (THCS)Comunicar interès a vrecerca@uic.es

La iniciativa Transforming Health and Care Systems (THCS) se ha establecido como asociación europea en el marco de Horizonte Europa, cofinanciada por la Comisión Europea. El objetivo de THCS es coordinar y optimizar los esfuerzos de investigación e innovación en Europa y sus países socios en apoyo de la transformación de los sistemas sanitarios y asistenciales.

Objetivo

Duración

Tipo de proyectos

Se trata de una convocatoria para acciones de colaboración, investigación transnacional e innovación. La investigación aplicada y la investigación, el desarrollo, el pilotaje y la puesta en práctica entran dentro del ámbito de la convocatoria. Los proyectos que demuestren la prueba de conceptos, la validación de conceptos o soluciones y la demostración de soluciones en entornos sanitarios y asistenciales pertinentes, así como su reproducción en otros entornos, también entran en el ámbito de la convocatoria.

Punto de contacto


El 16 de marzo se hará un webinar informativo. Regístrate aquí.


+ info: Pre-announcement

Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació "la Caixa"

Termini:  08/03/2023 - 16/04/2023Convoca: Ajuntament de Barcelona / Fundació La CaixaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objecte i temàtica

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a dur a terme projectes de recerca i innovació, mitjançant concurrència competitiva, impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”.

Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes que es puguin englobar dins d’algun d’aquests dos àmbits temàtics: 

Requisits dels projectes

Requisits per sol·licitar la subvenció

Subvenció

Les subvencions tenen una quantia màxima de 150.000 euros per projecte.


+ info: Bases de convocatòria, Accés als annexos, Accés al tràmit

Beca per a projectes de recerca 2023

Termini:  30/03/2023 Convoca: Societat Catalana de CardiologiaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Requisits

L’investigador principal i el 50 % de l’equip investigador, haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la SCC amb un mínim de 12 mesos d’antiguitat.

El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca. S’avaluarà positivament l’originalitat del projecte (que sigui un projecte nou que no hagi rebut ajudes prèvies), i a més es tindrà en compte la multidisciplinarietat.

Dotació

L’ajut està dotat amb 10.000 euros; 6.000 € es lliuraran en el moment de la seva concessió, 4.000 € més una vegada s’hagi presentat un informe final amb els resultats finals de l’estudi, en un termini màxim de dotze mesos, en el format oficial. Es lliuraran 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor, sempre que no hagin passat més de 3 anys des de la concessió de la beca (juny 2026).


+ info: Bases de la convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre infantesa i vulnerabilitat

Termini:  15/03/2023 - 05/04/2023 a les 14:00 hConvoca: Fundació La CaixaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objecte

Temàtica

S’admetran com a objecte d’estudi els tipus següents de situacions amb relació a la infantesa (definida com el període vital comprès entre els 0 i els 16 anys):

​Dotació

Màxim 30.000 € per projecte

Duració

8 mesos


+ info: Presentar sol·licitud

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2023)

Termini:  17/03/2023 - 14/04/2023 Convoca: Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográficoComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objeto

Líneas prioritarias

Duración

Los proyectos tendrán una duración de tres años.


+ info: Convocatòria, Extracto de convocatoria

Subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

Termini:  09/03/2023 - 05/04/2023Convoca: Departament de JustíciaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objecte

L'objecte d'aquesta línia de subvencions en règim de concurrència competitiva és donar suport a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució (la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica) vinculades a Catalunya i l'Holocaust. Les actuacions que poden ser objecte de subvenció han de correspondre a un dels àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d'esdeveniments o bé actuacions d'homenatge a persones físiques o jurídiques que s'hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.

b) Àmbit 2. Actuacions de difusió i formació: s'hi inclouen l'organització de congressos, seminaris i exposicions; els productes audiovisuals de no-ficció, i l' edició de publicacions i projectes educatius, pedagògics, culturals o artístics.

c) Àmbit 3. Projectes de recerca: s'hi inclouen les investigacions inèdites en matèria d'història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d'altres.

d) Àmbit 4. Projectes destinats a la catalogació, l'inventari i la digitalització de fons documentals.

Import

 L'import de l'ajut és un percentatge o fracció del cost total de l'activitat o projecte. L'import màxim de cada subvenció no ha d'excedir el 80 % de la despesa total assumida pel sol·licitant. A aquests efectes, es considera pressupost elegible el que es fa constar a la resolució d'atorgament com a pressupost total del projecte.

L'import de les subvencions no podrà superar la quantitat de:

La subvenció serà denegada en els casos en què, a causa de la valoració obtinguda, l'import atorgat sigui inferior al 25 % de l'import sol·licitat.

Requisits

Cada ens local o entitat sol·licitant podrà presentar un màxim d'1 projecte.


+ info: Bases reguladores, Convocatòria

Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic

Termini: 20/02/2023 - 30/03/2023 a les 14:00 hConvoca: AGAURComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objecte

Àrees temàtiques

Les propostes han d'identificar de forma clara quin és el problema o risc al qual el projecte pretén donar resposta i com hi interacciona el canvi climàtic. El disseny del projecte ha de ser coherent i orientat plenament cap a aquest problema o risc, i entre els seus objectius hi ha d'haver: millorar el coneixement de les seves causes i mecanismes, proposar estratègies sobre com abordar-lo o estudiar la viabilitat de noves tècniques (socials i/o tecnològiques).

Període d'execució

El termini d'execució dels projectes és de 24 mesos.

Excepcionalment, es podran acceptar, si escau, ampliacions del període d'execució que hauran de sol·licitar-se en tot cas 3 mesos abans de la finalització del període inicial. La sol·licitud haurà de justificar els motius que porten a sol·licitar l'ampliació, que en cap cas serà superior a 6 mesos.

Quantia dels ajuts

L'import de l'ajut sol·licitat haurà d'estar entre 30.000,00 i 400.000,00 euros.

El pressupost total del projecte s'haurà de justificar detalladament d'acord amb els objectius i pla de treball en l'imprès de sol·licitud. L'import concedit se sotmetrà al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.


+ info: Bases reguladores

CaixaImpulse d'Innovació en Salut

Termini: 13/02/2023 - 30/03/2023 a les 14:00 hConvoca: Fundació La CaixaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objecte

CaixaImpulse Innovació contribueix a traslladar el coneixement científic a la societat i fomenta la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida. Dona suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

Estructura del programa

El programa està organitzat en 3 fases per adaptar-se millor a les necessitats dels projectes en funció de la seva naturalesa i estat de maduresa:

 Els candidats podran presentar les candidatures a qualsevol de les fases i, un cop seleccionats, posteriorment avançar a la fase següent a mesura que vagin assolint les fites necessàries i vagin sent avaluats per experts independents.

Característiques de l'ajuda

Oferim recursos d’alt valor que inclouen suport econòmic i altres tipus de suport:


Apunta't a la sessió informativa on-line que tindrà lloc el dijous 2 de març a les 11h


+info: Bases de la convocatòria, FAQs

Programa de investigación Fundamentos 2022

Termini: 28/12/2022 - 30/05/2023 a les 14:00 hConvoca: Fundació BBVAComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objeto

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación de fundamentos de una o más áreas del conocimiento.

En los casos en los que corresponda y sin perjuicio del carácter fundamental de los objetos a abordar, se apoyarán proyectos que involucren el análisis masivo de datos, mediante la utilización de herramientas avanzadas de la actual ciencia de datos.

Los proyectos de investigación podrán pertenecer a una o más áreas de entre las que figuran a continuación:

Dotación

Se concederá un máximo de 5 ayudas con un importe bruto máximo de 600.000 euros por proyecto.

Requisitos

Los investigadores que concurran a esta convocatoria solo podrán hacerlo en un único proyecto. Los investigadores principales no podrán contar con una ayuda en vigor (a equipos o individuales) concedida por la Fundación BBVA. 

El proyecto podrá contar con hasta dos investigadores principales adicionales, que serán corresponsables de la organización y ejecución de las actividades del proyecto  

Como máximo un 30% de todos los investigadores podrán residir en el extranjero. 

Los proyectos habrán de ser originales e inéditos y estar presididos por un carácter claramente innovador. En la memoria del proyecto se deberá poner de manifiesto, de forma expresa, la novedad y avance que se espera aportar al correspondiente campo u objeto de investigación. 


+info: Bases de la convocatoria, Instrucciones, FAQs

Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia

Termini: 19/04/2023Convoca: Societat Catalana de NeurologiaComunicar interès a vrecerca@uic.es

Objectiu

L’objectiu d'aquestes beques és ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica i clínica”.

Requistis

Documentació

Dotació económica

20.000 €


+info: Formulari de la beca, Bases de la convocatòria

Project Concepts (Strategic Research Agreement)

 Termini: 03/05/2023Convoca: JDRFComunicar interès a vrecerca@uic.es

Els Strategic Research Agreements de JDRF proporcionen finançament per a  la recerca d’un o més investigadors amb l’objectiu d’abordar les mancances i reptes crítics, així com possibles avenços en la recerca de la diabetis tipus 1.

Fase 1

Un investigador interessat a buscar una oportunitat de recerca amb JDRF ha de presentar un Project Concept a través de Project Concept Call in RMS360. 

Els Project Concept se seleccionen en funció de l'adequació programàtica i la solidesa del concepte. A més, es donarà prioritat als projectes que ofereixin la possibilitat d'aconseguir avanços transformadors que previnguin, tractin o curin la diabetis tipus 1. 

Fase 2

Si el Project Concept del sol·licitant és aprovat per JDRF, el sol·licitant serà convidat a presentar una sol·licitud de recerca completa. El sol·licitant serà autoritzat a accedir i presentar electrònicament la sol·licitud completa a través de RMS360.


+ info: Call, Project Concept Call in RMS360, RMS360Consulta els projectes concedits al Butlletí de Recerca